Vi på Canbus AB:

1. Riktar sig enbart till företag

2. Åtar sig att utföra tjänsten fackmannamässigt och ta till vara kundens intressen

3. Beställning av Installation/kontroll/service/reparation kan göras per e-mail eller telefon. Större jobb bekräftas med e-mail

4. Arbeten kan göras på fast, överenskommet pris eller på löpande räkning

5. Avråder kunden om reparationen inte anses lönsam

6. Tilläggsarbeten görs i samråd med kunden och på dennes bekostnad om inget annat överenskommits.

7. Skall leverera i utsatt tid. Mindre arbeten faktureras inte innan hela jobbet är klart. Vid stora arbeten görs överenskommelser med kunden om avrop.

8. Alla arbeten faktureras till kund med 30 dagars betaltid

9. Kunden är ansvarig att betala för res/inställelsetid om fordon inte finns på plats när arbetet skall utföras

10. Åtar sig att utan onödigt dröjsmål, efter att kunden gett Canbus ab tillfälle, kostnadsfritt avhjälpa fel i utfört arbete. Detta gäller inte kostnaderna är oskäligt stora i förhållande till felets betydelse för kunden.

11. Ansvarar inte för kunders fordon för arbeten som sker hos kunden eller av kunden utsedda platser för fordonsuppställning.

12. Lämnar ett års garanti på arbeten och ny utrustning som tillhandahållits av Canbus

 

Sekretesspolicy

 

All information som erhålls eller skapas när kontrollarbetet genomförs betraktas som uppdragsgivarens egendom och behandlas som konfidentiell.

 

Med undanttag för den information som uppdragsgivaren gör allmänt tillgänglig, eller efter överenskommelse mellan denne och kontrollorganet (t.ex. för att besvara klagomål), betraktas all annan information som uppdragsgivarens egendom och ska benhandlas som konfidentiell.

 

När det krävs enligt lag eller avtalats i kontrakt att kontrollorganet kan eller ska frisläppa konfidentiell information, ska uppdragsgivaren eller berörd person meddelas om vilken information som lämnas, om detta inte är förbjudet enligt lag.

 

Sådan information om uppdragsgivaren som mottagits från andra källor än denne (t.ex. klagande, myndigheter) ska behandlas som konfidentiell.

 

Canbus AB

Stålverksgatan 1

41707 Göteborg